Table of Contents | สารบัญ

“สะดือประเทศ”

“สะดือประเทศ” หรือจุดศูนย์กลางประเทศไทยเรานั้น ถูกกำหนดให้อยู่บริเวณยอดภูเขาทอง วัดสระเกศ
สาเหตุที่ภูเขาทองต้องถูกกำหนดให้เป็น สะดือประเทศ นั้น เพราะสมัยก่อนการกำหนดระวางพิกัดแผนที่ของกรมแผนที่ทหารและกรมที่ดิน ใช้มาตราส่วน 1 : 4,000 เป็นมาตรฐาน โดยกำหนดจุดยอดของภูเขาทองเป็น 0,0 แล้วแบ่งตามโซนต่างๆ โดยใช้เส้น Grid ลากเป็นแนวตั้งและแนวนอนกระจายไปทั่วทั้ง 4 ทิศ ทำให้เกิดเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยม ดังที่เราเห็นเป็นเส้นสี่เหลี่ยมบนแผนที่ ซึ่งแต่ละเส้นมีระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยจุดกึ่งกลางนั้นมีชื่อเรียกว่า “ศูนย์กำเนิด” และศูนย์กำเนิดนี้เองที่ถูกเรียกว่า “สะดือประเทศ” และได้มีการตอกหมุดหลักฐานประเทศเพื่อใช้เป็นหมุดอ้างอิงค่าพิกัดศูนย์กำเนิดบนยอดภูเขาทองด้วย (ตามระบบ 29 ศูนย์กำเนิด)

ปัจจุบัน ระวางแผนที่แบบจุดกำเนิดไม่ถูกนำมาใช้แล้ว เพราะถูกแทนที่ด้วยระบบ UTM ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล ศูนย์กำเนิดบนแผนที่บนภูเขาทองจึงเหลือไว้เพียงความเชื่อที่เป็นมงคลเมืองว่าเป็น “สะดือประเทศ” ส่วนหมุดหลักฐานได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์สำหรับขอพร โดยเชื่อว่าหากต้องการขายที่ดินหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินต้องมาขอพรที่หมุดนี้

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก #GNSSThai