โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC – Eastern Economic Corridor

โครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ต่างประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EasternSeaboard ที่ดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา

Want to say something? Post a comment

Your email address will not be published.